ACADEMIC STAFF LÀ GÌ

  -  
Hôm nay hãy cùng FreeTalk English khám phá nhữngtừ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành dạy dỗ nhé!

Quý Khách cũng rất có thể dựa vàotrường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành giáo dụcdưới đây đểra mắt về giáo viên bằng giờ Anh, haykể cho 1 người chúng ta quốc tế làm sao kia về thầy giáo tuyệt ngôi trường mà lại chúng ta đã/đang/đang theo học.

Ngoàitừ bỏ vựng đơn lẻ về giáo dục, bài viết này vẫn cung ứng nhữngcác tự giờ Anh về giáo dục.

Cụm từ giờ đồng hồ Anh về giáo dụccũng cócác nhiều từ bỏ đồng nghĩa tương quan khácrất có thể sửa chữa. Cùng mày mò nhé!
Bạn đang xem: Academic staff là gì

*Xem thêm: Network Node Mạng Là Gì ? Tổng Hợp Các Vấn Đề Chính Xoay Quanh Node

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực con đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận chất vấn chuyên môn miễn tổn phí tại:https://luyenkimmau.com.vn/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo và huấn luyện trường đoản cú xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:quản lý lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, bệnh chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

căn bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:trở nên tân tiến chuyên mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:chống giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: chống đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:sngơi nghỉ giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:tkhô nóng tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:rất nhiều những mối cung cấp tứ liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm nghiệm hóa học lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một hàng những bốn liệu lưu trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:buôn bản hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :xẻ túc văn uống hóaRetìm kiếm report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: bổ túc văn hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài xích họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài bác tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học sinh bỏ họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài bác, chnóng thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): công tác (bỏ ra tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: nhà nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)Request for leave sầu (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: solo xin nghỉ ngơi (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: vật dụng dạy dỗ họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo nắm trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
Xem thêm: Socket Am4 Là Gì - Những Socket Phổ Biến Hiện Nay

*

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực đường. Nói được tiếng Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí nhận đánh giá trình độ chuyên môn miễn phí tại:https://luyenkimmau.com.vn/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

gia sư thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmibít tất tay /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học tập lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học kỳ

Teacher training worksiêu thị /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /demo /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ giỏi nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (thân giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːnkiểm tra /: thi học viên giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệpObjective sầu kiểm tra /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective sầu demo /səbˈdʒektɪv test/: thi trường đoản cú luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

đái học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường bán trúState school /steɪt skuːl/: ngôi trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: ngôi trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: ngôi trường bốn thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: từ chọnElective /ɪˈlektɪv/: tự lựa chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với kết quả học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối cùng với hạng tốt nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Svào pass /strɒŋ pɑːs/: trung bình khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm cho vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học từ bỏ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học được đặt theo hướng dẫn

Mong rằng trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành giáo dục giúp bạn đọc rộng vềngành giáo dụccũng giống như tất cả thêm cho mìnhnhững tự vựng, các trường đoản cú giờ đồng hồ Anh về giáo dục nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến đường. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dìm chất vấn trình độ miễn phí tại:https://luyenkimmau.com.vn