Cross check là gì

  -  
Quý Khách đã xem: Tra Từ ' Cross Cheông xã Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Tại Sentoty.vn - Trang Blog Tin Tức Online Tổng Hợp

xác minch (số liệu hoặc thông tin) bằng cách sử dụng một nguồn hoặc phương pháp cố kỉnh thế.

Bạn đang xem: Cross check là gì

Đang xem: Cross check là gì

Ví dụ: Data from these sources can be cross-checked lớn obtain the best possible information on a menu of genes at any given time.

Dữ liệu từ các nguồn này có thể được kiểm tra chéo để có được thông tin tốt nhất có thể có vào danh sách các gene tại bất kỳ thời điểm nào.

cản trở (một đối thủ) bất hợp pháp với cây gậy được giữ theo chiều ngang ở cả nhì tay.

Anh ta kiểm tra chéo mọi người nhưng anh ta không chơi theo cách của Foote.

một trường hợp xác minh một cái gì đó bằng cách sử dụng một nguồn hoặc phương pháp núm thế.

Xem thêm: Cách Tính Tốc Độ Đào Eth - Có Thể Anh Em Chưa Biết! 1

Mô phỏng năng lượng không đổi cũng được sử dụng như một kiểm tra chéo.

một vật cản bất hợp pháp sử dụng cây gậy được giữ theo chiều ngang ở cả nhị tay.

Ví dụ: The centre, who had started the melee with a cross-check before the puchồng was dropped, drew the extra minor penalty.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Built In Là Gì ? Nghĩa Của Từ Built Built Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Trung tâm, người đã bắt đầu cuộc hỗn chiến bằng một kiểm tra chéo trước lúc quả bóng bị rơi, đã rút ra một hình phạt nhỏ.

Ví dụ: As a routine matter, I have sầu translators cross-check one another's work.

Như một vấn đề thường lệ, tôi có các dịch giả kiểm tra chéo công việc của nhau.

Ví dụ: They suggest that more work is needed to cross-check the information they obtained from the study.

Họ đề nghị rằng cần nhiều công việc hơn để kiểm tra chéo thông tin họ thu được từ nghiên cứu.

Ví dụ: as a cross-kiểm tra they were also asked to lớn give their date of birth

như một kiểm tra chéo họ cũng được yêu cầu đưa ra ngày sinh của họ

Ví dụ: Since the data is matched letter for letter, it must appear in exactly the same khung every time it is entered, or else it will be missed in a cross-check .

Vì dữ liệu được khớp với chữ cái mang lại chữ cái, nó phải xuất hiện dưới dạng chính xác mỗi lần nhập, nếu không nó sẽ bị bỏ qua trong kiểm tra chéo.

Ví dụ: They were, as noted above sầu, a cross-check on the researcher's judgements.

Họ, như đã lưu ý ở trên, kiểm tra chéo các phán đoán của nhà nghiên cứu.

Ví dụ: He is an in-your-face defenseman who is not afraid to lớn cross-check and battle every shift.

Anh ta là một người phòng thủ trực diện, không ngại kiểm tra chéo và chiến đấu với mọi ca.

Ví dụ: It's always a good idea to lớn go to lớn several sites & cross-check the information.

Luôn luôn là một ý tưởng tốt để đi đến một số trang web và kiểm tra chéo thông tin.

Ví dụ: Suddenly, my instrument cross-check was distracted by a strange light reflecting off the surrounding clouds.

Đột nhiên, công cụ kiểm tra chéo của tôi bị phân tâm bởi một ánh sáng lạ phản chiếu từ những đám mây bao bọc.

Ví dụ: They have sầu to quiz people and then go back và cross-kiểm tra information.

Họ phải đánh đố mọi người và sau đó quay lại và kiểm tra thông tin.

Ví dụ: We, therefore, request the truyền thông khổng lồ please cross-kiểm tra the statements prior to reporting.

Do đó, chúng tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông vui lòng kiểm tra chéo các báo cáo trước Lúc báo cáo.

Ví dụ: It serves as a central repository to lớn cross-check information và look for fraud.

Nó phục vụ như một kho lưu trữ trung tâm để kiểm tra thông tin chéo và tìm kiếm sự gian lận.

Ví dụ: The organisation has given itself an extra eight weeks to kiểm tra & cross-kiểm tra the information.

Tổ chức đã dành thêm tám tuần để kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin.

Ví dụ: The centre, who had started the melee with a cross-kiểm tra before the puchồng was dropped, drew the extra minor penalty.

Trung tâm, người đã bắt đầu cuộc hỗn chiến bằng một kiểm tra chéo trước Lúc quả bóng bị rơi, đã rút ra một hình phạt nhỏ.

Ví dụ: as a cross-check, they were also asked khổng lồ give their date of birth

như một kiểm tra chéo, họ cũng được yêu cầu đưa ra ngày sinh của họ

Ví dụ: We can very easily cross-check the people who came to lớn see us & the people who provided submissions lớn you.

Chúng tôi có thể dễ dàng kiểm tra chéo những người đến gặp chúng tôi và những người đã gửi bài mang đến bạn.

Ví dụ: As the retìm kiếm was carried out over a long period, there were ample opportunities lớn cross-kiểm tra much of the information received.

lúc nghiên cứu được thực hiện vào một thời gian dài, có rất nhiều cơ hội để kiểm tra chéo nhiều thông tin nhận được.

Ví dụ: They cross-kiểm tra hlặng or knoông xã hlặng down just to lớn get rid of him and kết thúc up taking a penalty.

Họ kiểm tra chéo anh ta hoặc hạ gục anh ta chỉ để thoát khỏi anh ta và cuối cùng nhận một hình phạt.

Ví dụ: He was felled by a cross-kiểm tra from behind.

Anh ta bị ngã bởi một kiểm tra chéo từ phía sau.

Ví dụ: All information would be held on a central National Identity Register, so that police & other officials could cross-check information held on each card.

Tất cả thông tin sẽ được lưu giữ trên Sổ đăng ký nhận dạng quốc gia trung ương, để cảnh sát và các quan tiền chức khác có thể kiểm tra chéo thông tin được giữ trên mỗi thẻ.

Ví dụ: First, the pilot's cross-kiểm tra will be determined by the navigational or tactical task loading instead of by the potential for collision.

Đầu tiên, kiểm tra chéo của phi công sẽ được xác định bởi tải nhiệm vụ điều hướng hoặc chiến thuật cố kỉnh vì khả năng va chạm.

Ví dụ: Constant energy simulations were also employed as a cross-kiểm tra .

Mô phỏng năng lượng không đổi cũng được sử dụng như một kiểm tra chéo.

Ví dụ: always try khổng lồ cross-kiểm tra your bearings

luôn cố gắng kiểm tra chéo vòng bi của bạn

Ví dụ: Candidates keen to ensure that a move to lớn a new company is really for them should ideally use the process khổng lồ carry out an equally comprehensive sầu cross-check on the company looking to lớn secure their services.

Các ứng viên muốn đảm bảo rằng việc chuyển quý phái một công ty mới thực sự dành mang lại họ nên sử dụng lý tưởng quy trình này để thực hiện kiểm tra chéo toàn diện không kém đối với công ty đang tìm cách bảo đảm dịch vụ của họ.

Ví dụ: As we all know, a constant cross-kiểm tra of all available instruments is vital, especially at night.

Như chúng ta đã biết, việc kiểm tra chéo liên tục tất cả các dụng cụ có sẵn là rất quan liêu trọng, đặc biệt là vào ban đêm.

Ví dụ: Reporters too seldom attempt to lớn cross-check official information with sources on the street.

Các phóng viên quá hiếm Khi cố gắng kiểm tra chéo thông tin chính thức với các nguồn trên đường phố.

Ví dụ: And by this we conclude that, even as a cross-check , it was not to be regarded as appropriate or mandatory in every case.

Và bằng cách này, chúng tôi kết luận rằng, ngay lập tức cả lúc kiểm tra chéo, nó không được coi là phù hợp hoặc bắt buộc vào mọi trường hợp.

Ví dụ: One area people often overlook is the opportunity lớn re-tương tác initial referees khổng lồ cross-check information from other referees.

Một khu vực mọi người thường bỏ qua là cơ hội liên hệ lại với các trọng tài ban đầu để kiểm tra chéo thông tin từ các trọng tài khác.

Ví dụ: He is fervent in his belief that if the officials bởi their part by consistently applying the rule book on hooking, holding, slashing và cross-checking , the game is better for it.

Anh ấy rất nhiệt thành với niềm tin rằng nếu các quan liêu chức làm phần việc của họ bằng cách áp dụng liên tục cuốn sách quy tắc về móc, giữ, chém và kiểm tra chéo, trò chơi sẽ tốt hơn đến nó.

Ví dụ: He cross-checks everybody but he doesn't play the way Foote plays.

Anh ta kiểm tra chéo mọi người nhưng anh ta không chơi theo cách của Foote.

Ví dụ: The animal's DNA is stored & random cross-checks are carried out with meat khung the supermarket counter.

DNA của động vật được lưu trữ và kiểm tra chéo ngẫu nhiên được thực hiện với thịt từ quầy siêu thị.

cross-arm, cross-armed, cross-arrow, cross-bearer, cross-bencher, cross-bill, cross-court, cross-cultural, cross-current, cross-examiner, cross-fecundation, cross-fertile, cross-fertilize, cross-handed, cross-interrogation,

*
*

Nhập khẩu từ bỏ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nhanh khô, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com