GET TO LÀ GÌ

  -  
You ask where people or things have sầu got to lớn when they vị not arrive or are not where you expect them to be and you want to lớn know where they are:


Bạn đang xem: Get to là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


present participle getting | past tense & past participle got us/ɡɑt/ | past participle gotten us/ˈɡɑt·ən/ got
*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards to lớn go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Capital Account Là Gì - Tài Khoản Vốn (Capital Account) Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Window Driver Package Là Gì, Free Windows Driver Package Là Gì Download

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message