Indefinite article là gì

  -  
Mạo tự (Articles) là gì? chúng ta có Mạo trường đoản cú bất định (Indefinite article), Mạo từ xác minh (Definite article), phương pháp phân minh và sử dụng chúng như vậy nào?
Mạo tự là từ cần sử dụng trước danh từ với cho biết danh tự ấy đề cùa đến một đối tượng người tiêu dùng xác minh hay là không khẳng định. Trong giờ Anh bao gồm mạo từ bỏ sau đây:
- Mạo trường đoản cú bất định (Indefinite article): a, an, cần sử dụng Khi fan nói đề cùa đến một đối tượng người sử dụng thông thường hoặc không khẳng định được.

Bạn đang xem: Indefinite article là gì


- Mạo từ bỏ xác định (Definite article): the, dùng Lúc danh trường đoản cú bỏ ra đối tượng người dùng được từ đầu đến chân nói lẫn người nghe hiểu rõ đỏ là đổi tượng như thế nào.
Mạo từ zero (Zero article) hay là không cần sử dụng mạo từ: thường áp dụng đến những danh trường đoản cú không đếm được (uncountable nouns) nlỗi coffee, sugar, tea cùng gần như danh từ bỏ đếm được sinh hoạt dạng số nhiều (countable nouns in plural) nlỗi cats, hats, houses.
Mạo tự bất định gồm bao gồm hai hình thức: a cùng an, được áp dụng trước rất nhiều danh từ đếm được sinh sống số ít. Trong đó:
*

c. Dùng a/an trước các tự chỉ chức danh (Mr, Mrs, Miss, v.v...) nhằm chỉ “một tín đồ làm sao đó”.
d. Dùng a/an trước phần nhiều từ bỏ biểu lộ đặc điểm, tính chất, cấu trúc tế bào tà là “a/an + tính tự + danh từ”
a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba) a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a thousvà (một ngàn)
Mạo trường đoản cú khẳng định chỉ gồm một vẻ ngoài duy nhất: the, được sử dụng trước phần đa danh trường đoản cú đếm được ờ số không nhiều lẫn số nhiều, và trước hồ hết danh từ bỏ không đếm được.
The vạc âm là /õa/ khi đứng trước hầu hết tự bước đầu bàng phụ âm hoặc rất nhiều trường đoản cú bắt đầu bởi ngulặng ầm nhung âm vạc ra là âm prúc âm.
The bicycle which my father bought yesterday is very expensive sầu. Chiếc xe đạp cơ mà bố tôi sẽ tải ngày ngày qua thì vô cùng mắc.
Tập Đoàn Bitexco Financial Tower is the tallest building in Saigon. Tháp tài chính Tập Đoàn Bitexco là tòa đơn vị tối đa TPhường.Sài Gòn.
Nam là cậu bé bỏng bé dại độc nhất vô nhị vào lớp. f Trước "first", "second”, "only"... Lúc những từ bỏ này được sử dụng như tính từ bỏ tuyệt đại từ
i. Trước hầu hết danh trường đoản cú riêng biệt chỉ biển cả, sông, quần đảo, hàng núi, tên của không ít nước mà lại gồm chữ kingdom tuyệt States...
*

We were invited khổng lồ a dinner given to lớn welcome the new director. Chúng tôi được mời dự bữa tiệc tổi chào đón vị người có quyền lực cao bắt đầu. (Đây là một bữa tiệc khẳng định, chỉ tất cả riêng biệt trong dịp đỏ).
j. Trong các nhiều từ sau đây: come by car/by bus at sunrise/at sunphối at midnight/at noon from beginning khổng lồ end from left to right

(đi bởi xe pháo hơi/xe pháo buýt)

(thời gian bình minh/hoàng hôn) (lúc nửa đêm/vào thân trưa) (từ trên đầu tới cuối)

(tự trái quý phái phải)


các bài luyện tập 1: Điền “fl”hoặc “an” vào chỗ trống nhằm xong xuôi những cau sau.

1. There is.......... green English book on the desk.

2. She's reading............ old comic.

3. They've got............. idea.

4. He is drinking.......... cup of coffee.

5. The girl is............ pilot.

6.Leipzig has airport.

7. This is............ expensive sầu xe đạp.

8. Look! There's.......... bird flying.

9. My father is honest person.

10. My frikết thúc likes khổng lồ be........... astronaut.

11. That is....... good idea.

12. May 1 ask you.......... question?

13. This is........................................ beautiful painting.

14- 1 have sầu................. uncle who is teaching at Tran Cao Van high school.

15. It takes half............. hour to the post office.

16. Her brother is studying at............ university in Saigon.


bài tập 2: Chọn tự đúng trong ngoặc (gồm hoặc không tồn tại “the”).

1. My grandmother likes (flowers/the flowers) very much.

2. I love (flowers/the flowers) in your garden.

3. See you on (Wednesday/the Wednesday).

Xem thêm: Giá Ato Là Gì - Lệnh Ato Và Atc Là Gì

4. I always listen to lớn (radio/the radio) in the morning.

5 Alex goes khổng lồ work by (bus/the bus).

6. Don't be late for (school/the school).

7. Listen! Dennis is playing (trumpeưthe trumpet).

8. She has never been khổng lồ (Alps/the Alps) before.

9. What about going to lớn Australia in (February/the February)?

10. We often see our cousins over (Easter/the Easter).

11. (Danube/The Danube) is Austria's longest river.

12. Our uncle lives on (Philippines/the Philippines).

13. (Jamaica/ the Jamaica) belongs to the Carribean islands.

14. (Statue of Liberty/The Statue of Liberty) was dedicated in 1886.

15. (Taj Mahal/The Taj Mahal) is one of India's most popular attractions.

16. (Dead Sea/The Dead Sea) lies below sea cấp độ.

Bài tập 3: Hoàn thành những câu sau cùng với các mạo từ “a/an/the”hoặc “x” (“x” có nghĩa là không buộc phải mạo từ).

1 Ị lượt thích............ blue T-shirt over there better than........... red one.

1. Their oto does 150 miles............ hour.

2. Where’s.......... USB drive sầu I lent you last week?

3. Do you still live in........... Bristol?

5 Is your mother working in............. old office building?

6. Carol's father works as........... electrician.

7. The tomatoes are 99 pence......... kilo.

8. What vị you usually have sầu for......... breakfast?

9. Ben has........... terrible headabít.


10. After this tour you have............ whole afternoon không tính phí to explore.......... city.

11. My mother thinks that this is......... expensive shop

12. Like many women, she loves............ parties &........... gifts

13. She works seven days......... week.

14. My mother goes lớn work in........... morning

15. I am on night duty. When you go khổng lồ.... bed, I go khổng lồ......... work

các bài tập luyện 4: Chọn đáp án đúng nhằm điền vào khu vực trống

1. We are looking for______ place to spend________ night.

A. the/the B. a/the c. a/a D. the/a

2. Please turn off_______ lights when you leave_________ _ room

A. the/the B. a/a c. the/a D. a/the

3. We are looking for people with______ experience

A- the B. a c. an D. X

4. Would you pass me_______ salt, please?

A-a B. the c. an D. X

5. Can you show me______ way to____ station?

A. the/the B. a/a c. the/a D. a/the

6. She has read________ interesting book.

A-a B. an c. the D. X

7. You’ll get______________ shochồng if you touch live wire with that screwdriver.

A. an/the B. x/the c. a/a D. an/the

8. Mr. Smith is____________ old customer và honest man.

A. An/the B. the/an c. an/an D. the/the

9- ------------- youngest boy has just started going to________ school.

A a/x B. x/the c. an/x D. the/x

10. Do you go to_______ _ prison to lớn visit him?

A-the B. a c. X D. an


11. _______ eldest boy is at________ college.

A a/the B. the/x c. xJ a D. an/x

12. Are you going away next week? No,______ week after next.

A. an B. a c. the D. x

13. Would you lượt thích khổng lồ hear_________ story about________ English scientist?

A. an/the B. the/the c. a/the D. a/ an

14. There’ll always be a conflict between_______ old and------------young.

A. the/the B. an/a c. an/the D. the/a

15 There was________ collision at_________ comer.

A.the/a B. an/the c. a/the D. the/the

Bài tập 5: Điền “a/an hoặc the” vào khu vực trổng trong những đoạn văn sau.

Xem thêm: 32 Bit Lã  Gã¬? Mã¡Y 32Bit Là Gì ? Cách Xem Máy Bạn Đang Chạy 32

A. During our journey we came khổng lồ 1................ bridge. As we were crossing 2............ bridge, we met 3............... old man và spoke to hyên. man refused khổng lồ answer US at first. He could tell at a glance that we had escaped from 5.............. prisoner-of-war camp & he was afraid of getting inkhổng lồ trouble. We weren’t 6.............. first prisoners of war lớn have sầu escaped from 2.............. camp. As soon as Jim produced8 revolver 9.............. man proved very willing khổng lồ answer our questions. He told US exactly where we were và directed US to 10 farm where we might find food.

B.SUNRAYCER

I read recently in 1............ Times that the big American company, General Motors, has developed 2........... vehicle that uses 3..................power of 4.............. sun instead of petrol. 5............. vehicle is called Sunraycer. Sunraycer has just taken part in 6.............. race against 25solar-powered vehicles. 7............ route of 8................... race was froniDarwin to Adelaide