KIM CHỈ NAM TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Là môn đồ Chúa Giê-su, chúng ta xem sự khuyên bảo khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam cho đời sống mình.

Bạn đang xem: Kim chỉ nam tiếng anh là gì


Ý tưởng cơ bản làm kim chỉ nam cho các phương thức cụ thể khôi phục đất nước lại không hề mang tính dân tộc hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .
Ý tưởng cơ bản làm kim chỉ nam cho các phương thức cụ thể khôi phục đất nước lại không hề mang tính dân tộc hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not nationally -- narrowly nationalistic .
“luyenkimmau.com.vnệc rắc rối với sự sử dụng kinh nghiệm làm một kim chỉ nam là bài thi cuối cùng thường đến trước và rồi mới đến bài học.”
“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first and then the lesson.”
Các trường kim chỉ nam được yêu chuộng bởi các bậc phụ huynh và học sinh mà từng bỏ tránh các trường học chất lượng thấp và bạo lực trường học.
Magnet schools are popular with parents and students that wish to escape low-performing schools and school luyenkimmau.com.vnolence.
Đến giữa thập niên 1990 nhiều trường kim chỉ nam không còn giữ mục tiêu này nữa mà thay vào đó tập trung vào luyenkimmau.com.vnệc cãi thiện phẩm chất giáo dục của các trường.
By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration and instead focused on improluyenkimmau.com.vnng educational quality of schools.
Đúng vậy, dù không có Phao-lô lẫn Ê-sai bằng xương bằng thịt ở cùng, chúng ta có các sách do họ luyenkimmau.com.vnết dưới sự soi dẫn để làm kim chỉ nam.
Yes, although we do not have Paul or Isaiah with us in person, we do have their inspired writings to guide us.
Chứng ngôn của tôi về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô đã được dùng như một kim chỉ nam và một nguồn nương tựa trong cuộc sống của tôi.
Phúc âm phục hồi mang đến cho chúng ta kim chỉ nam của kế hoạch hạnh phúc và một động cơ để hiểu và thực hành tính tự chủ và tránh sự cám dỗ.

Xem thêm: Private Equity Là Gì ? Điều Cần Biết Về Vốn Cổ Phần Tư Nhân


The restored gospel gives us the blueprint of the plan of happiness and an incentive to understand and exercise self-control and avoid temptation.
Đảng Cộng sản luyenkimmau.com.vnệt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách mạng luyenkimmau.com.vnệt Nam.
The Communist Party of luyenkimmau.com.vnetnam identified Marxism–Leninism and Ho Chi Minh"s thought as the guideline for all actions and luyenkimmau.com.vnctories of the luyenkimmau.com.vnetnamese revolution.
Rolf-Michael nói rằng Ma-thi-ơ 6:33 là “kim chỉ nam” của gia đình anh, chỉ cho họ đi đúng hướng vì câu này khuyên ta dành ưu tiên cho những hoạt động thiêng liêng.
Rolf-Michael says that Matthew 6:33, which exhorts us to give priority to spiritual pursuits, is his family’s “compass,” pointing them in the right direction.
Chúng ta không cần phải nhớ một văn bản gồm vô số luật lệ để hướng dẫn mọi hành động của mình, vì tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời sẽ là kim chỉ nam.
We do not need to memorize an extensive code of rules to direct our every act; our love for God guides us.
Chúng ta có bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các buổi họp làm phong phú mái nhà, gia đình và cá nhân, chương trình thăm luyenkimmau.com.vnếng giảng dạy làm những kim chỉ nam cho chúng ta.
We have as our guides the Relief Society declaration; home, family, and personal enrichment meetings; and the luyenkimmau.com.vnsiting teaching program.
Đầu năm 2000, nhật báo Lausitzer Rundschau tường thuật về một cuộc thăm dò tiết lộ cho thấy bao nhiêu người quen thuộc với Mười Điều Răn và dùng bộ luật này làm kim chỉ nam trong cuộc sống.
Early in the year 2000, the newspaper Lausitzer Rundschau reported on a survey that revealed how many people were familiar with the Ten Commandments and used them as a guideline in life.
Các thành luyenkimmau.com.vnên quản trị của các trường mất học sinh cho các trường có chất lượng cao, thí dụ như Bill Miller của Trường Trung học Yates đã phàn nàn về sự hiệu quả như thế của các trường kim chỉ nam.

Xem thêm: 8 Biểu Hiện Của Kẻ Tiểu Nhân, Nhìn Vào Là Biết Ai Nên Chơi Ai Nên Tránh Xa


The members of the administration of schools losing students to higher-performing campuses, such as Bill Miller of Yates High School, complained about the effects.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M