Kỹ Thuật Tiếng Anh Là Gì

  -  
Kỹ thuật xây đắp tiếng Anh là construction engineering. Kỹ thuật xây đắp là 1 trong những nghành bao gồm tương quan đến kế hoạch, kiến thiết cùng quản lý các dự án công trình xây cất.

Bạn đang xem: Kỹ thuật tiếng anh là gì


Kỹ thuật xây dừng giờ đồng hồ Anh là construction engineering.

*

Phiên âm là /kənˈstrʌk.ʃən ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/.

Kỹ thuật thiết kế là một nghành nghề dịch vụ gồm tương quan đến kế hoạch, thi công và cai quản những công trình desgin như mặt đường cao ốc, cầu, trường bay, cảng biển khơi, đường tàu, đường hầm, tòa bên.

Một số từ vựng giờ Anh liên quan mang lại kỹ thuật xây dựng:

*

Owner /’ounə/: Chủ đơn vị, công ty đầu tư.

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn.

Supervisor /’sju:pəvaizə/: Gisát hại.

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình.

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường xuyên trú.

Site engineer /sait enʤi’niə/: Kỹ sư công trường.

Structural engineer /’strʌktʃərəl enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu.

Construction engineer /kən’strʌkʃn endʤi’niə/: Kỹ sư desgin.

Electrical engineer /i’lektrikəl enʤi’niə/: Kỹ sư điện.

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu.

Building site /’bildiɳ sait/: Công trường sản xuất.

Concrete floor /ˈkɒŋ.kriːt flɔːr/: Sàn bê tông.

Guard board /gɑ:d bɔ:d /: Tấm chắn, tnóng bảo đảm.

Xem thêm: Đường Rsi Là Gì - Công Thức Và Cách Sử Dụng Chỉ Số Rsi Hiệu Quả

Water supply /‘wɔ:tər sə’plai/: Cấp nước.

Plumbing system /’plʌm.ɪŋ ’sɪs.təm/: Hệ thống cấp cho nước.

Drainage system /’dreɪ.nɪdʒ ’sɪs.təm/: Hệ thống thoát nước.

Briông xã wall /brik wɔ:l/: Tường gạch ốp.

Hollow bloông xã wall /’hɔlou blɔk wɔ:l/: Tường xây bởi gạch lỗ.

Carcase /’kɑ:kəs/: Khung sườn.

Armoured concrete /ˈɑː.məd ˈkɒŋ.kri:t/: Bê tông cốt thxay.

Concrete base course /ˈkɒŋ.kri:t beɪs kɔːs/: Cửa sổ tầng hầm dưới đất.

Landscaping /’lænd.skeɪp/: Tạo cảnh ngoại vi.

Sewerage /’sʊə.rɪdʒ/: Hệ thống ống cống.

Ventilation system /,ven.tɪ’leɪ.ʃən ’sɪs.təm/: Hệ thống thông gió.

Air conditioning /eər kən’dɪʃ.ən/: Điều hòa không gian.

Heating system /’hi:.tɪŋ ’sɪs.təm/: Hệ thống sưởi.

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thiết kế.

Plants & equipment /plɑ:nts ænd i’kwipmənt/: Xưởng và trang bị.

Xem thêm: Tăng Cường Bảo Mật Cho Tài Khoản, Xác Minh 2 Bước Của Google

Bài viết kỹ thuật phát hành giờ đồng hồ Anh là gì được tổng hòa hợp vày thầy giáo trung trung ương tiếng Anh luyenkimmau.com.vn.