Photographic Memory Là Gì

  -  
quý khách hàng đang xem: Photographic Memory Là Gì – Photographic Memory Có Nghĩa Là Gì Tại luyenkimmau.com.vn: Tổng thích hợp nội dung bài viết hay xứng đáng tin cậy


Bạn đang xem: Photographic memory là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ luyenkimmau.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.

Đang xem: Photographic memory là gì

She can understvà the language of the trees and many animals, và possesses great agility và sharp senses, including photographic memory. He also has a photographic memory but tends khổng lồ keep this fact to lớn himself for fear of being thought a nerd. He studied biology intently and was already an accomplished naturalist và published ornithologist; he read prodigiously with an almost photographic memory. The poems are intentionally domesticated in the way people become in pictures, và she uses photographic memory to resonant effect.

Xem thêm: Két Sắt Tiếng Anh Là Gì - Két Sắt Trong Tiếng Anh Là GìXem thêm: Msb Là Ngân Hàng Msb Là Gì ? Msb Liên Kết Với Ngân Hàng Nào?

Aside from pure hypnosis, his mind can create vivid hallucinations, và he also boasts both a vast intelligence and a photographic memory. Altitude utilizes his photographic memory & drawing skills lớn bring baông chồng intelligence as a rebé scout. He has a reputation for multi-syllabic rhymes và witty comparisons and is rumored khổng lồ have sầu a photographic memory. Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.

*
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語