Solas là gì

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CÔNG ƯỚC

VỀ AN TOÀN SINH MẠNG CON NGƯỜI TRÊN BIỂN - SOLAS-74

Công ước về an ninh sinch mạng bé ngườitrên biển được coi là một giữa những hiệp định nước ngoài đặc trưng duy nhất tương quan đến tàu buôn. Công ước thứ nhất về lĩnhvực này được thông qua năm 1914, Công ước lắp thêm hai thôngqua năm 1929 cùng Công ước đồ vật 3 thông qua năm 1948.

Bạn đang xem: Solas là gì

1. Cấu trúc củacông ước SOLAS74:

Mục đích chủ yếu của Công ước SOLASlà nhằm đưa ra các tiêu chuẩn chỉnh về tối thiểu về kết cấu, trangbị với khai quật tàu để bảo đảm an toàn bình yên sinh mạng mang đến tất cảđa số tín đồ trên tàu hải dương, bao gồm cả quý khách.

Theo sự cải tiến và phát triển ko ngừng củakhoa học - technology, cũng như những vụ việc tạo nên vào thực tiễn hoạt động củangành hàng hải, những trải nghiệm kỹ thuật của Công ước đã đượcbổ sung cập nhật với sửa đổi thường xuyên. Cho tới lúc này cấu trúc của Côngước SOLAS74 đã có tăng thêm 14 chương trong những số đó có 13 chương thơm chuyên môn (xem bảng 1)

Bảng2.1: Các cmùi hương của Côngước SOLAS-74

Chương

Tên gọi

Chương I

Qui định chung

Chương thơm II-1

Kết cấu - Phân khoang và ổn định; thiết thụ động lực với sản phẩm công nghệ điện

Cmùi hương II-2

Kết cấu - Phòng cháy, phân phát hiện nay cháy cùng dập cháy

Chương III

Pmùi hương tiện thể cứu vớt sinch cùng bố trí cứu giúp sinh

Chương IV

tin tức vô tuyến

Chương thơm V

An toàn sản phẩm hải

Chương thơm VI

Chsinh hoạt hàng

Chương thơm VII

Chngơi nghỉ mặt hàng nguy hiểm

Cmùi hương VIII

Tàu hạt nhân

Chương IX

Quản lý an toàn

Chương thơm X

Các biện pháp bình an tàu cao tốc

Chương XI-1

Các biện pháp đặc biệt quan trọng để tăng tốc bình yên mặt hàng hải

Chương thơm XI-2

Các giải pháp đặc trưng để bức tốc an ninh sản phẩm hải.

Chương thơm XII

Các biện pháp an ninh bổ sung so với tàu chsinh hoạt sản phẩm tránh.

2. Các bổ sung sửađổi của Công ước SOLAS74

Bảng 2.2: Các bổ sung cập nhật sửa đổi của SOLAS

TT

n vấp ngã sung sửa đổi

Ngày thông qua

Ngày bao gồm hiệu lực

Nội dung nhà yếu

1.

Nghị định thư 1978

- Qui định thời hạn kiểm soát.

- Tăng cường bình chọn của PSC.

- Sửa thay đổi một số trong những bề ngoài của Chương thơm II-1, II-2 với V

2.

Bổ sung sửa đổi 1981

- Sửa đổi phần đông với cập nhật Cmùi hương II-l và II-2.

- Sửa thay đổi một trong những văn bản của Chương thơm III, IV, V cùng VII.

3.

Bổ sung sửa thay đổi 1983

- Sửa đổi một vài văn bản của Chương II-1, II-2 và V.

- Sửa thay đổi toàn bộ câu chữ Cmùi hương III.

- Sửa thay đổi Chương thơm VII: đưa bộ phương pháp IBC với GAS vào cmùi hương này.

4.

Bổ sung sửa thay đổi 1988 (tháng 04)

Thêm bề ngoài 23-2 cùng 42-2 của Cmùi hương II-1 tương quan cho những cửa trên thân tàu khách ro - ro.

5.

Bổ sung sửa thay đổi 1988 (tháng 10)

Thêm một vài tận hưởng với Chương I-1: bất biến tai nạn đáng tiếc tàu khách hàng, bình chọn trọng lượng tàu khách, kiểm tra trọng lượng tàu ko của tàu khách hàng.

6.

Nghị định tlỗi 1988

Hệ thống hợp lý kiểm tra cùng cấp chứng từ chứng nhận

7.

Bổ sung sửa thay đổi 1988 (tháng 11)

Áp dụng khối hệ thống báo cáo an toàn mặt hàng hải cùng cứu nạn trái đất (GMDSS); Chương thơm IV được thay đổi trọn vẹn.

8.

Bổ sung sửa thay đổi 1989

Sửa thay đổi Cmùi hương II-1 với II-2.

9.

Bổ sung sửa đổi 1990

05/1990

- Đưa ra phần B-1 bắt đầu của Chương II-1: phân khoang cùng bất biến của tàu chsống mặt hàng khô.

- Sửa đổi bộ dụng cụ IBC và GAS

10.

Bổ sung sửa đổi 1991

- Tgiỏi đổi béo cùng với Cmùi hương VI (đổi tên Cmùi hương này tự “Chngơi nghỉ sản phẩm hạt” thành “Chsống hàng”. Các đề nghị của Chương này áp dụng không gần như chỉ so với mặt hàng hạt, nhưng cả những nhiều loại mặt hàng khác.

- Sửa thay đổi Chương thơm II-1, III với V.

11.

Bổ sung sửa đổi 1992 (tháng 4)

Sửa thay đổi Chương II-1 cùng II-2

12.

Bổ sung sửa thay đổi 1992 (mon 12)

- Sửa đổi Cmùi hương II-1 cùng II-2.

- Sửa thay đổi Bộ công cụ IBC, GAS cùng BCH.

13.

Bổ sung sửa đổi 1994 (mon 5 - Hội nghị của những nhà nước ký kết)

(Chương X, XI)

(Chương thơm IX)

- Thêm 3 cmùi hương mới: IX, X với XI

- Thông qua Nghị quyết về vấn đề quá trình bổ sung cập nhật sửa thay đổi tận hưởng nghệ thuật.

14.

Bổ sung sửa thay đổi 1994 (mon 5 - Ủy ban MSC)

- Bổ sung thêm 3 Qui định bắt đầu mang lại Chương V (Qui định 8-1, 15-1 và 22).

- Sửa thay đổi Chương II-2

- Sửa đổi Bộ lý lẽ IBC và GAS.

15.

Bổ sung sửa đổi 1994 (tháng 012)

Sửa thay đổi Chương thơm VI cùng Chương thơm VII: trải đời về Sổ tay chằng buộc hàng hóa cho tàu sản phẩm.

16.

Bổ sung sửa thay đổi 1995 (tháng 5)

Sửa đổi nguyên lý 8 của Chương V

17.

Bổ sung sửa thay đổi 1995 (mon 11 - Hội nghị của các nhà nước cam kết kết)

- Sửa thay đổi Cmùi hương II-1, các yên cầu với khách hàng ro - ro

- Sửa đổi Chương III, IV, V với VI.

18.

Bổ sung sửa đổi 1996 (mon 6)

- Sửa đổi cục bộ Chương thơm III. Một số béo những hưởng thụ chuyên môn của Cmùi hương III được chuyển vào bộ cách thức LSA.

- Đưa ra phần A-1 mới và những cách thức 3-1, 3-2 new của Chương II-1

- Sửa đổi Cmùi hương VI: yêu cầu về xếp tháo mặt hàng so với tàu chsinh sống sản phẩm tránh.

- Sửa đổi Chương XI.

- Sửa thay đổi Sở chính sách IBX cùng BCH.

19.

Bổ sung sửa thay đổi 1996 (mon 12)

- Sửa thay đổi Chương II-1, II-2, V với VII.

- Áp dụng đề xuất Sở dụng cụ FTP.

- Sửa thay đổi cỗ chính sách IBC.

20.

Bổ sung sửa đổi 1997 (tháng 6)

- Sửa thay đổi Cmùi hương V: giới thiệu cơ chế 8-2 bắt đầu về “Dịch Vụ Thương Mại giao thông tàu tbỏ VTS”.

- Sửa đổi Chương thơm II-1

21.

Bổ sung sửa đổi 1997 (mon 11 - Hội nghị của các nhà nước ký kết kết)

Thêm Cmùi hương XII mới với mục tiêu nâng cao an ninh đối với tàu chsống sản phẩm tránh.

22.

Bổ sung sửa thay đổi 1998 (tháng 5)

- Sửa thay đổi Chương II-1, IV cùng VI.

23.

Bổ sung sửa thay đổi 1999 (tháng 5)

- Sửa thay đổi chương VII

24.

Sửa thay đổi 2000 (tháng 5)

Sửa thay đổi chương thơm III luật lệ 28.2

25.

Sửa đổi 2000 (tháng 12)

- Sửa lại cmùi hương V lắp ráp VDRs, AIS.

- Sửa lại cmùi hương II-2

26.

Sửa thay đổi 2001

06//2001

- Bổ sung vào cmùi hương VII, HSC Code.

27.

Sửa đổi 2002 (mon 5)

Sửa thay đổi chương VII, IMDG Code đề xuất thực hiện

28.

Sửa đổi 2002

- Chương V, thay đổi chương thơm XI thành nhị chương thơm XI-1, XI-2, thêm nguyên tắc bắt đầu XI-1/5.

29.

Sửa thay đổi 2003

- Thêm quy tắc new XII/12, XII/13

- Sửa đổi bổ sung cập nhật chương II-1, II-2, III.

30.

Sửa đổi 2003

06/2003

Sửa thay đổi, bổ sung Chương thơm V

31.

Sửa đổi 2004

05/2004

Bổ sung mang lại cmùi hương III, V.

32.

Sửa đổi 2006

Solas III, IX, XII, II

3. Tóm tắt nộidung một số trong những cmùi hương của SOLAS-74:

Chương thơm I:“Qui định chung”

Chương thơm I gồm 3 phần (A, B cùng C) với 21hiệ tượng, đưa ra các thử khám phá thông thường về phạm vi áp dụng Công ước, những trường hòa hợp miễn sút, thủ tục kiểm travới cấp giấy ghi nhận đến tàu nhằm xác thực rằngtàu thỏa mãn nhu cầu những đề xuất thích hợp của SOLAS74, giấy tờ thủ tục kiểmtra của Chính quyền Cảng của các Chính phủ ký kết công ước,giấy tờ thủ tục khảo sát cùng báo cáo tai nạn thương tâm hàng hải liên quan đếnCông ước.

Nội dung chủ yếu của Cmùi hương I như sau:

- Phạm vi áp dụng:

Công ước SOLAS74 không áp dụng chocác tàu sau: (trừ Lúc bao gồm bề ngoài không giống sống những Cmùi hương kĩ thuậttừ Chương II-1 mang đến Cmùi hương XII):

Tàu chiến và tàu quân sự chiến lược khác;

Tàu sản phẩm gồm tổngkhông gian GT

Tàu gồm thứ đẩy chưa phải là cơ giới;

Tàu gỗ bao gồm kết cấuthô sơ;

Tàu phượt không tsay đắm gia vào hoạt độngtmùi hương mại;

Tàu cá.

- Miễn sút, sửa chữa thay thế tương đương:

Chính quyền hành chủ yếu hoàn toàn có thể coi xétmiễn sút vận dụng tất cả những từng trải của SOLAS74 đối với các tàu ko thườngxulặng chuyển động tuyến quốc tế, nhưng mà trong những hoàn cảnh đặc biệt buộc phải thực hiệnmột chuyến đi thế giới.

Chính quyền hành chính hoàn toàn có thể cẩn thận miễn giám áp dụng một số các hưởng thụ của Chương thơm II-1, II-2, III, IV và V của Công ước giả dụ xét thấy phải chăng.

Chính quyền hành thiết yếu có thể để ý với được cho phép sử dụng những vật liệu, trang bị, cấu khiếu nại, vv...khác cùng với kinh nghiệm của SOLAS74 nhưng với ĐK là chúngcần tương đương cùng với các trải đời của Công ước.

- Kiểm tra và cấp thủ tục chứng nhận:

Cơ quan lại tiến hành tính năng chất vấn và cấp thủ tục bệnh nhận:

Chính quyền bính chủ yếu chịu trách rưới nhiệm thực hiện việc soát sổ cùng cấpgiấy ghi nhận.

Chính quyền hành chính có thể ủy quyền cho những tổ chứccá nhân được thừa nhận nhằm bọn họ thực hiệnvấn đề kiểm soát và cấp thủ tục ghi nhận. Tuy nhiên vào đầy đủ ngôi trường vừa lòng, Chính quyềnhành chủ yếu yêu cầu hoàn toàn đảm bảođặc thù vừa đủ và tính hiệu quả củanhững đợt đo lường và thống kê với chất vấn với phảitất cả trách rưới nhiệm thực hiện những phương án quan trọng nhằm thỏamãn nhiệm vụ này.

Trong thời hạn hiệu lực hiện hành của giấy chứngnhận, yêu cầu triển khai các lần soát sổ đột xuất(unscheduled survey) nhằm xác thực rằngtàu cùng các trang máy của nó được bảo trì sống tâm lý thỏa mãn nhu cầu với tương xứng với mục tiêu sử dụngbình yên. Nếu chính quyền hành thiết yếu chế độ khám nghiệm hàngnăm yêu cầu thì không áp dụng vẻ ngoài bình chọn thốt nhiên xuất. Kiểm tra hàngnăm cần bây giờ được hầu hếtcác Chính quyền bính chính vận dụng.

Các loại hình kiểm tra:

Kiểmtra tàu khách:

Tàu khách hàng phảithực hiện những mô hình bình chọn sau:

Kiểm tra lần đầu:tiến hành trước lúc gửi tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳ:triển khai 12 mon một lần;

Kiểm tra bất thường: triển khai trongnhững trường hợp nên thiết: tàu hoán cải, tàu bị tai nạn vàsửa chữa, tàu thay đổi cờ,v.v...

Kiểmtra thân tàu, thiết thụ động lực với trang thiết bị

(trừ những trang trang bị làm đại lý đểcấp thủ tục ghi nhận an toàn trang sản phẩm với giấy chứngdìm bình yên vô tuyến đường điện tàu hàng), yêu cầu thực hiện cácmô hình đánh giá sau:

Kiểm tra lần đầu:thực hiện trước khi chỉ dẫn tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳthực hiện 5 năm một lần;

Kiểm tra thường niên bắt buộc: thực hiện12 mon một lần với toàn bộ những một số loại tàu mặt hàng. Tuy nhiên bài toán kiểm soát này có thể được thực hiện trong khoảng ± 3mon đối với ngày ấn định kiểm tra. Nếu tàu thực hiện kiểm tra bỗng dưng xuất thì chưa hẳn vận dụng kiểm soát thường niên phải.

Kiểm tra trung gian: trong thời gianhiệu lực hiện hành 5 năm cấp GCN an toàn kết cấu, tàu dầu trên mườituổi nên được bình chọn này yêu cầu thực hiện trong vòng thời gian ± 6 tháng so vớingày không còn một ít hạn hiệu lực thực thi hiện hành cấp thủ tục chứng nhận an toànkết cấu (thường thì là 2,5 năm). Nhìn tầm thường bây chừ hầu như các Chính quyềnhành thiết yếu phần nhiều tiến hành một đợt kiểmtra trung gian vào trùng với lần bình chọn hàng năm máy 2hoặc đồ vật 3.

Kiểm tra bất thường: triển khai trongnhững trường phù hợp đề xuất thiết: tàu hoán cải, tàu bị tai nạn ngoài ý muốn vàthay thế, tàu thay đổi cờ…

Kiểmtra trang trang bị cứu vớt sinh cùng các trang thiếtbị không giống của tàu hàng

(soát sổ antổng thể thiết bị):

Trang thiết bị cứu sinh, trang thiếtbị hàng hải, trang đồ vật cứu vãn hỏa cùng trang thiết bịrời va, phải tiến hành những loại hình kiểm soát sau:

Kiểm tra lần đầu: triển khai trước khi gửi tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳ: triển khai 24 thángmột lần;

Kiểm tra hàngnăm bắt buộc: toàn bộ những nhiều loại tàu hàng những nên thực hiệnkiểm soát thường niên bình yên trang bị tại thời gian GCN antổng thể trang bị sẽ gồm hiệu lực được 12 tháng. Tuynhiên bài toán kiểm tra này hoàn toàn có thể được thực hiện trong tầm ± 3 tháng đối với ngày ấn định soát sổ. Nếu tàutiến hành kiểm soát đột xuất thì không hẳn áp dụng kiểm soát hàng năm nên.

Kiểm tra trung gian: tàu dầu bên trên 10tuổi cần được kiểm tra trung giancụ mang lại chất vấn thường niên buộc phải.

Kiểm tra bất thường:tiến hành trong các trường vừa lòng cầnthiết: tàu hoán cải, tàu bị tai nạn ngoài ý muốn với thay thế, tàu thay đổi cờ,.v.v...

Kiểm tra sản phẩm công nghệ vô tuyến năng lượng điện của tàu mặt hàng (soát sổ bình an vô đường điện):

Thiết bị vô đường điện của tàu sản phẩm,có cả lắp thêm vô đường điện sử dụng đến phương tiện cứu vớt sinc, đề xuất triển khai cácmô hình khám nghiệm sau:

Kiểm tra lần đầu: thực hiện trước khichuyển tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳ: thực hiện 12 thángmột lần;

Kiểm tra bất thường: thực hiện trongnhững trường thích hợp yêu cầu thiết: tàu hân oán cải,tàu bị tai nạn ngoài ý muốn cùng sửa chữa, tàu thay đổi cờ,vv…

- Các loại giấy ghi nhận cấpmang lại tàu, thời hạn hiệu lực thực thi với gia hạn giấy triệu chứng nhận:

Giấyghi nhận cung cấp đến tàukhách:

Tàu khách sau khoản thời gian xong xuôi kiểm tratrước tiên hoặc định kỳ và thỏa mãn các thử dùng liên quan của Cmùi hương II-1, II-2, III, IV cùng V được cấp giấy chứng nhận bình yên tàu khách hàng với thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành 12 mon.

Kèm theo GCN bình yên tàu khách phảigồm hạng mục trang trang bị của GCN bình yên tàu khách hàng (mẫuP).

Tại thời gian Gcông nhân bình an tàu khách hếthạn hiệu lực thực thi, nhưng mà chính quyền hành bao gồm tất yêu thực hiệnkiểm tra chu trình mang đến tàu, thì cơ quan ban ngành hành bao gồm có thể xem xét gia hạn giấy chứng nhận với thời hạn đủ khiến cho tàu về được cảng ĐK hoặc địa điểm kiểm tra. Trong phần đa ngôi trường đúng theo thời hạn gia hạn này không được vượt 5 mon, và chỉ còn cần sử dụng cho mục tiêu chuyển tàu về nơi khám nghiệm chu trình với cấp mới GCN an ninh tàu khách hàng.

Nếu GCN an toàn tàu khách không được giahạn như bên trên thì tổ chức chính quyền hành chính rất có thể cẩn thận gia hạn không quá 1tháng.

- Giấy chứng nhận cấpmang lại tàu hàng:

a. Giấy ghi nhận an toàn kết cấutàu hàng:

Tàu hàng gồm tổngkhoảng trống GT ≥ 500, sau khoản thời gian xong kiểm soát đầu tiên hoặcchu kỳ nlỗi nêu ở một.3.2.2 với thỏa mãnnhững đòi hỏi tương ứng của cmùi hương II-1, II -2 (nước ngoài trừnhững trang máy với sơ đồ vật cứu vớt hỏa), được cấp Giấy chứng nhận bình yên kết cấu tàu mặt hàng với thời hạn hiệu lực5 năm.

Trong hầu hết ngôi trường hòa hợp GCN an toàn kếtcấu tàu mặt hàng không được phxay gia hạn.

b. Giấy triệu chứng nhậnan ninh trang máy tàu hàng:

Tàu sản phẩm gồm tổngkhoảng không GT ≥ 500, sau thời điểm ngừng chất vấn lần đầu hoặc thời hạn nhỏng nêu tại 1.3.2.2 với thỏamãn những tận hưởng tương xứng của Cmùi hương II-1,II-2, III, IV, cùng V, được cung cấp Giấy ghi nhận an ninh trang máy với thời hạn hiệu lực24 mon.

Kèm theo GCN bình yên trang thiết bịtàu sản phẩm yêu cầu gồm Danh mục trang vật dụng của GCN an ninh trang thứ tàumặt hàng (mẫu mã E).

Tại thời gian Gcông nhân bình an trang thiếttàu mặt hàng quá hạn sử dụng hiệu lực, mà Chính quyền bính bao gồm bắt buộc thực hiện kiểm tra thời hạn trang thiết bị an toàncho tàu thì Chính quyền bính chính hoàn toàn có thể để ý gia hạn Giấy chứng nhận cùng với thời hạn để cho tàu về được cảng ĐK hoặc địa điểm chất vấn.Trong đa số trường hợp thời hạn gia hạn này sẽ không được quá 5mon, và chỉ còn sử dụng mang đến mục đích gửi tàu về vị trí bình chọn chu kỳ trang sản phẩm an ninh cùng cấp phát mới GCN bình yên trang thứ tàu mặt hàng.

Nếu GCN bình yên trang thứ chưađược gia hạn nhỏng bên trên thì Chính quyền hành bao gồm hoàn toàn có thể xemxét gia hạn không thật 1 mon.

c. Giấy chứng nhận an ninh vô tuyến đường điện tàu hàng:

Tàu hàng tất cả tổngbề mặt GT ≥ 300, sau khoản thời gian xong xuôi kiểm soát thứ 1 hoặcthời hạn như nêu tại 1.3.2.4 với vừa lòng những từng trải tương xứng của Cmùi hương IV, được cung cấp Giấy ghi nhận an toànvô tuyến năng lượng điện với thời hạn hiệu lực 12 tháng.

Kèm theo Gcông nhân an toàn vô con đường điệntàu hàng cần bao gồm Danh mục trang trang bị của GCN an toànvô đường điện tàu mặt hàng (chủng loại R).

Nếu lần kiểm trachu kỳ trang sản phẩm vô tuyến điện của tàu sản phẩm bao gồm tổng thể tích 300 ≤ GT ≤ 500 được tiến hành trong khoảng 2 tháng trước ngày hết hạn sử dung của Gcông nhân bình yên vôđường điện hiện có, thì GCN bình yên vô đường năng lượng điện tàu mặt hàng new có thể cấp cho với hạn hiệu lực hiện hành là 12 mon tính từ ngày hết thời gian sử dụng của Gcông nhân hiện nay bao gồm.

Tại thời điểmGCN bình an vô đường điện tàu sản phẩm quá hạn sử dụng hiệu lực thực thi hiện hành, cơ mà Chính quyền hành chínhcần yếu triển khai bình chọn định kỳtrang thứ vô con đường điện mang lại tàu thì Chính quyền hànhthiết yếu hoàn toàn có thể chăm chú gia hạn Giấy chứng nhận cùng với thời hạnđủ làm cho tàu về được cảng ĐK hoặc chỗ kiểm tra.Trong số đông ngôi trường đúng theo thời hạn gia hạn này sẽ không được thừa 5mon, còn chỉ dùng mang lại mục tiêu gửi tàu về địa điểm chất vấn định kỳ trang vật dụng vô tuyến đường năng lượng điện với cấp mớiGCN bình an vô tuyến đường điện tàu hàng.

Nếu GCN an toàn vô đường năng lượng điện chưa đượcgia hạn nhỏng trên thì Chính quyền bính bao gồm rất có thể xem xétgia hạn không thật 1 tháng.

- Kiểm soát:

khi tàu sinh hoạt cảng củamột tổ quốc thành viên của Công ước SOLAS 74, thì nó buộc phải Chịu đựng sự điều hành và kiểm soát của những tkhô giòn tra viên đượcChính phủ nước nhà thành viên đó ủy quyền nhằm bảo đảm an toàn rằng tàu gồm vừa đủ những giấy ghi nhận đúng theo lệ và tinh thần củatàu cũng như trang đồ vật là thỏa mãn cùng tương xứng cùng với các giấy chứngnhấn.

Trong ngôi trường hợpphân phát hiện tại thấy giấy chứng nhận sẽ hếthiệu lực thực thi hoặc tàu cũng như trang máy của tàu sinh sống trạngthái không vừa lòng hoặc ko phù hợpvới giấy chứng nhận, thì Tkhô giòn tra viên yêu cầu áp dụng cácgiải pháp nhằm rất có thể tin yêu hoặc đảm bảo rằng tàu rất có thể tránh cảng đi mang đến địa điểm sửa chữa thay thế mà không gây gian nguy cho tàu với tín đồ trêntàu.

Chương thơm II- 1: "Kết cấu - Phân vùng cùng ổn định định; thiết thụ động lực cùng máy điện".

Chương thơm II -1 gồm bao gồm 5 Phần (A, B, C,D cùng E) và 54 Qui định, giới thiệu các tận hưởng tương quan mang đến Phân vùng và định hình tàu, thiết thụ động lực, vật dụng năng lượng điện cùng các thử khám phá bổ sung đối với buồng máy không tồn tại bạn trực ca liên tục.

Nội dung chính của Chương thơm II -1 nhưsau:

- Phân khoang và ổn định định:

Phần A và B chỉ dẫn những yên cầu sauđây tương quan đến phân vùng cùng định hình của tàu:

Tàu khách hàng phảiđược phân chia thành những vùng kín nước làm thế nào để cho sau khoản thời gian thân tàu bị nứt giảđịnh, tàu vẫn nổi làm việc tư cố gắng bình ổn.

Tàu khách hàng phảiđáp ứng được không hề thiếu các yêu cầu về ổnđịnh sống trạng thái ở đầu cuối sau khoản thời gian tàu bị tai nạn đáng tiếc, bao gồm xétđến các tác động sau so với mô men gây nghiêng tàu: vày du khách dồn về mộtmặt mạn tàu, bởi hạ toàn bộ các xuồng cứu vãn sinc với rất đầy đủ tín đồ với trang thứ xuồng cùng vì chưng áp lực nặng nề của gió.

Tàu khách với tàu sản phẩm yêu cầu bố trívách phòng trang bị, vách chống va, vách đuôi, đáy đôi cùng hầmtrục chân vịt thỏa mãn những yêu thương cầukhớp ứng của chương thơm này để đảm bảo tài năng kháng chìm.

Bố trí các lỗ vàocác vùng / két của khu vực chứa mặt hàng tàu chợ dầu bắt buộc thỏa mãn nhu cầu các từng trải về vị trí, kết cấu, kích thước với ĐK thông gió.

Kết cấu với bí quyết sắp xếp của những cửa kín nước trênnhững vách kín nước, các cửa trên mạn tàu, những cửa sổ, các lỗ trên boong..v.v

Các trải nghiệm về sắp xếp hệ thống hútkhô trên tàu khách hàng cùng tàu mặt hàng.

Yêu cầu về đồ vật thông tin bình ổn mang đến thuyền trưởng, sơ đồ dùng kiểm soát và điều hành tai nạn mang đến tàu khách hàng với tàu chở sản phẩm khô.

Các hưởng thụ về soát sổ, kiểm soát và điều hành chứng trạng các cửa ngõ kín nước bên trên thân tàu với các vách ngang kínnước của tàu khách hàng.

- Thiết thụ động lực:

Phần C giới thiệu những trải đời dưới đây đốivới các thiết tiêu cực lực của tàu:

Yêu cầu thông thường so với các lắp thêm trêntàu.

Thiết bị nhằm tàu chạy lùi.

Hệ thống thiết bị lái.

Hệ thống sản phẩm công nghệ tinh chỉnh máybao gồm cùng lắp thêm phụ.

Nồi tương đối và khối hệ thống cấp nước nồi.

Hệ thống con đường ống tương đối nước.

Các hệ thống: khối hệ thống khí nén, hệ thống thông gió buồng lắp thêm, khối hệ thống liên lạc thân phòng máy với phòng lái,v..v..

Yêu cầu về chống ồn ào.

- Trang bị điện:

Phần D giới thiệu những những hiểu biết sau đâytương quan đến lắp thêm điện trên tàu:

Nguồn năng lượng điện thiết yếu với hệ thống chiếusáng.

Nguồn điện sự cầm với bố trí hoạt độngnhững trang máy điện trong ngôi trường phù hợp xẩy ra sự cầm cố.

Yêu cầu đối với khối hệ thống khởi rượu cồn của dòng sản phẩm phát điện sự cố.

Các thưởng thức về các phương án ngăn uống ngừađiện lag, cháy với các rủi ro khủng hoảng không giống về năng lượng điện.

- Các hưởng thụ bổ sung cập nhật so với buồng máy không tồn tại người trực ca thường xuyên:

Phần E chỉ dẫn các hưởng thụ bổ sung sauđây đối với thiết bị động lực và trang bị năng lượng điện của buồngsản phẩm công nghệ không có tín đồ trực ca thường xuyên:

Yêu cầu về ngăn uống ngừa cháy.

Yêu cầu về khối hệ thống hút thô, vị tríđiều khiển những van thông hải dương, cửa ngõ xả dưới con đường nước.

Hoạt đụng điều khiển máy bao gồm trường đoản cú buồng lái.

Hệ thống báo động, khối hệ thống bình yên,hệ thống biết tin giữa phòng điều khiển thứ thiết yếu với phòng lái và phòng ở của sỹ quan tiền thiết bị.

Các trải đời đặc biệt quan trọng đối với hệ thốngđiện.

Chương II -2: "Kết cấu - Phòng cháy, phạt hiện tại cháy cùng dập cháy"

Chương thơm II - 2 có bao gồm 4 Phần A, B, Ccùng D cùng 63 Qui định, đưa ra các thưởng thức về bảo đảm an toàn những không gian ngăn chặn lại hỏa hoạn bằng phương án kết cấu, những trang trang bị phân phát hiện nay, báo động cháy, dập cháy với các phươngtiện thể thoát hiểm vào trường đúng theo xẩy ra cháy.

Nội dung thiết yếu của Cmùi hương II - 2 nhưsau:

- Các cách thức chung:

Phần A đưa ra những hiệ tượng tầm thường đốicùng với các giải pháp phòng, phạt hiện nay cùng dập cháy tất cả cáccác loại tàu:

Các hình thức cơ bạn dạng của các biện pháp chống, vạc hiện nay cùng dập cháy bên trên tàu là:

Phân phân chia tàu thành những vùng thẳng đứng chủ yếu bằng các vách kết cấu và độ chịu nhiệt.

Cách ly không gian sinch hoạt với những phầnsót lại của tàu bằng các vách kết cấu và sức chịu nóng.

Hạn chế thực hiện các vật liệu cháy được.

Phát hiện nay cháy ngay ở vùng gây ra.

Cô lập cùng dập tắt đám cháy ngay tạivùng tạo ra.

Bảo vệ cácphương tiện thoát thân với các lối di chuyển nhằm thực hiện việcdập cháy.

Tính chuẩn bị thực hiện của những trangsản phẩm dập cháy.

Giảm tphát âm khảnăng bắt lửa của tương đối sản phẩm cháy được.

Xem thêm: Cán Cân Thương Mại Là Gì - Nguyên Nhân Thâm Hụt Cán Cân Thương Mại

Các tiêu chuẩn chỉnh chịu đựng lửa áp dụng cho các vách của những vùng cùng những boong tương xứng với tầm độ đặc biệt quan trọng của các khoang được bảo vệkháng cháy.

Các thử khám phá đối với hệ thống dập cháybằng nước: số lượng cùng sản lượng bơm dập cháy, 2 lần bán kính với áp suất của con đường ốngdập cháy chính, con số với địa điểm của họng mang nước, con số vàtiêu chuẩn chỉnh vòi dragon cứu giúp hỏa với lăngphun.

Các đề xuất so với hệ thống dập cháycố định và thắt chặt trên tàu: Hệ thống cần sử dụng khí CO2, khối hệ thống cần sử dụng halon, hệ thốngsử dụng bong bóng, hệ thống phun sương bao gồm ápsuất cao.

Các hệ thống dập cháy cố định với cáctrang đồ vật dập cháy của phòng vật dụng, buồng nồi khá.

Các hưởng thụ tương quan mang đến tía trívào phòng máy: lối đi ra vào, lỗ rước ánh sáng, lỗ thông gió, những phương tiện đóng góp nkhô nóng những quạtgió, bơm nguyên liệu..v.v..

Các trải nghiệm so với khối hệ thống phân phát hiệnvới báo cháy: Hệ thống vạc hiện nay, báo cháy cùng xịt nước tựđụng, hệ thống phạt hiện cùng báo cháy cố định và thắt chặt đối với buồngsản phẩm không có bạn trực ca thường xuyên.

Các thưởng thức đối với khối hệ thống dầu đốt,dầu bôi trơn với những dầu dễ cháy không giống.

Các những hiểu biết so với trang thiết bịcho tất cả những người trị cháy, đầu nối bờ quốc tế cùng sơ trang bị cứu vãn hỏa.

- Các phương án bình yên kháng cháy đốicùng với tàu khách:

Phần B đưa ra các giải pháp an toànphòng cháy so với tàu khách nlỗi sau:

Các đề nghị phân loại tàu khách hàng thànhnhững không khí thẳng đứng bao gồm với không gian nằm ngang bằng các vách với boong phòng cháy.

Các phương tiện đi lại thoát thân vào trườnghòa hợp xảy ra hỏa hoán vị,biện pháp bảo vệ bậc thang với thang máy vào khoanh vùng sinhhoạt với Ship hàng.

Bố trí cùng kết cấu, sắp xếp, thông gióvới trang máy phát hiện nay cháy, dập cháy cho những không khí dùng để cất những xe pháo cơ giới tất cả nhiên liệu trong những két của xe pháo để chạy đụng cơxe pháo.

Yêu cầu về hệ thống dập cháy cầm địnhcho các khoang hàng.

Yêu cầu vềkhối hệ thống tuần ra, phân phát hiện tại, thông báo cháycùng truyền tkhô cứng công cộng.

Các kinh nghiệm đặc biệt quan trọng so với những tàuchở trên 36 hành khách.

- Các giải pháp bình yên chống cháy đốivới tàu hàng:

Phần C đưa ra các phương án an toànkháng cháy đối với tàu sản phẩm nlỗi sau:

Các kinh nghiệm về kết cấu phòng cháy đốivới các phòng thao tác, Giao hàng, sinc hoạt.

Qui định về các phương pháp đảm bảo phòng cháy cho những không khí sinch hoạt với phục vụ: có thể vận dụng một trong ba phương pháp sau: Phương pháp IC, Phương thơm pháp IIC,Phương thơm pháp IIIC.

Các phương tiệnthoát thân trong trường vừa lòng xẩy ra hỏa hoán vị, giải pháp bảo đảm an toàn cầu thang với giếng đồ vật trongQuanh Vùng sinc hoạt, phục vụ và trạm tinh chỉnh và điều khiển.

Bố trí với kết cấu của các cửa bên trên kếtcấu chống cháy.

Yêu cầu đối với những khối hệ thống phân phát hiện,chữa trị cháy với thông gió cho những khoang mặt hàng.

Các đề nghị đặc biệt quan trọng về an ninh chốngcháy đối với tàu chsống sản phẩm nguy khốn.

- Các biện pháp an toàn đối với tàuchlàm việc dầu:

Phần D đưa ra những phương án an toànphòng cháy bổ sung so với tàu chngơi nghỉ dầunhỏng sau:

Bố trí và biện pháp ly của các khu vực saubên trên tàu: Buồng vật dụng, phòng bơm, Khu Vực sinh hoạt, những két lắng, phương tiện đi lại ngăndầu tràn bên trên boong chảy vào khoanh vùng sinh hoạt.

Các thử khám phá về kết cấu kháng cháy đốivới các phòng thao tác làm việc, Giao hàng, sinc hoạt.

Bố trí thông khá, tẩy khí, khử khí vàthông gió cho khoanh vùng cất hàng: Thiết bị ngăn chặn ngọn gàng lửa bước vào két sản phẩm, những lỗ xả áp suất, những van ápsuất / chân ko.

Yêu cầu về những phương án bảo đảm an toàn những khoang sản phẩm chống cháy:

Hệ thống bọt bong bóng trên boong cố định.

Hệ thống khí trơ cố định cho các kéthàng: áp dụng cho những tàu có DWT > 20000 tấn.

Các hưởng thụ kỹ thuậtđối với hệ thống khí hiếm.

Yêu cầu về khối hệ thống dập cháy cố định đối với phòng bơm mặt hàng.

Chương thơm III:"Trang bị và hệ thống cứu vớt sinh

Từ mon 06/1996, Chương III: "Trang bị với hệ thống cứu sinh” của SOLAS 74 được đổi khác toàn bộ theo Bổ sung sửa đổi1996. Chương thơm III có tất cả 2 phần (phần A và B) cùng 37 Qui định.Điểm khác biệt cơ phiên bản của Chương thơm IIItheo Bổ sung sửa đổi 1996 là toàn bộcác yên cầu nghệ thuật của tất cả các trang thứ cứusinc được gửi vào Bộ lao lý nước ngoài về máy cứu vãn sinh (Sở biện pháp LSA).

Nội dung chính của Chương III nhỏng sau:

- Qui định chung:

Phần A đưa ra các chế độ tầm thường vềnhững sự việc sau:

Phạm vi áp dụng.

Các miễn bớt.

Các định nghĩacùng thuật ngữ.

Các giấy tờ thủ tục đánhgiá, phân tách với phê duyệt những trang sản phẩm cùng hệ thốngcứu giúp sinch.

- Yêu cầu so với tàu với trang bị cứusinh:

Phần B đưa ra các đề xuất đối với tàutương quan mang đến hoạt động cứu giúp sinc và định nút, biện pháp sắp xếp, lý giải sử dụng, bảo trì những trang sản phẩm cứu sinch, gồm cả trang sản phẩm công nghệ thông tinliên hệ dùng cho phương tiện đi lại cứu vãn sinh. Phần B có 5 mục,cùng với những câu chữ chính là:

Mục I: "Tàu mặt hàng với tàukhách":

Yêu cầu về trang thứ thông tinliên hệ tương quan mang đến hoạt động cứu giúp sinh: sản phẩm công nghệ vô tuyến điện cứu vãn sinh (thiết bị VHF cầm tay, máy Radar Transponder), pháo hiệu cấp cho cứu (12 quả pháo cho dù đỏ), hệ thống thông tin liênlạc cùng báo động trên tàu, hệ thống truyền tkhô hanh công cộng đảm bảo an toàn kín.

Yêu cầu về sắp xếp các đồn đại tròn, yêucầu với định nấc các đồn đại áo, bộ xống áo phòng mất nhiệt độ vàcác túi duy trì nhiệt độ.

Yêu cầu về bảngcắt cử trách nhiệm, những chỉ dẫn vào ngôi trường hợp sự nắm, biên chế tín đồ cho các phương tiện cứu giúp sinc.

Yêu cầu so với Việc bố trí tập trungvới chuyển fan lên các phương tiện đi lại cứu sinch.

Yêu cầu bảo quản các phương tiện cứusinch (xuồng cứu vãn sinh, xuồng cung cấp cứu vớt, đồn đãi bè, khối hệ thống sơtán hàng hải).

Yêu cầu đối với hệ thống hạ và thu hồiphương tiện cứu sinh, xuồng cấp cứu giúp.

Qui định hướng dẫn thực tập trong cáctrường hợp sự cố: Thực tập rời tàu, thực tập trị cháy, đào tạo và giảng dạy áp dụng những trang thiết bị cứu giúp sinch, cứu vãn hỏa trên tàu với vấn đề ghi nhật cam kết về những đợt thực tập, đào tạo và giảng dạy này.

Qui định về hoạt động bảo dưỡng và chất vấn chu kỳ những trang lắp thêm cứu sinh bên trên tàu.

Mục II: "Tàu khách":

Mục này đưa ra những thử dùng bổ sung so với các phương tiện đi lại cùng trang vật dụng cứu giúp sinc của tàu khách:

Định nấc thiết bị cứu giúp sinh của tàukhách: xuồng cứu vớt sinch, đồn đại bnai lưng, xuồng cấp cho cứu vãn.

Định mức đồ vật cứu vãn sinch cá nhân: đồn đãi tròn, phao áo, áo xống bơi lội, dụngnỗ lực chống mất nhiệt độ.

Các thử dùng đối với những hệ thống đưangười lên phương tiện đi lại cứu giúp sinc, vấn đề giữ gìn phương tiện đi lại cứu giúp sinc, những trạm tậptrung để giải đáp với đưa hành kháchlên phương tiện đi lại cứu giúp sinch.

Các trải đời bửa sungđối với tàu khách ro - ro.

Yêu cầu máy sàn nhằm trang bị cất cánh trực thăng hạ cánh trên tàu khách ro - ro với các tàu khách dài130m trsống lên.

Yêu cầu đối với hệ thống giúp sức quyếtđịnh của thuyền trưởng tàu khách hàng trong số trường hòa hợp sự cố: cháy, hư hỏng, ô nhiễm, tai nạn so với fan....v.v

Mục III:" Tàu hàng”:

Mục này chỉ dẫn các thử khám phá bổ sung cập nhật so với những phương tiện đi lại với trang thứ cứu vãn sinc của tàu hàng:

Định nút thứ cứu sinch của tàuhàng: xuồng cứu sinc, đồn đãi bè, xuồng cấp cứu.

Định mức máy cá nhân: đồn đại tròn,phao áo, xống áo bơi, vẻ ngoài phòng mất sức nóng.

Các từng trải so với các khối hệ thống đưangười lên xuồng cứu sinc và hạ xuồng.

Mục IV: "Các từng trải đối vớisản phẩm cứu giúp sinch và bố trí sản phẩm công nghệ cứu giúp sinh":

Mục này lý lẽ rõ là toàn bộ những sản phẩm công nghệ cứu vớt sinch với Việc sắp xếp chúng bắt buộc thỏa mãn các trải nghiệm của Bộ lao lý LSA.

Mục V: "Các bề ngoài khác":

Mục này giới thiệu các thử dùng khác áp dụngđến toàn bộ những tàu:

Sổ tay phía dẫnvới những phương tiện huấn luyện và đào tạo trên tàu.

Bảng phân côngtrách nhiệm và những gợi ý sự thế.

Chương IV:"tin tức vô tuyến"

a. Phạm vi áp dụng chương IV.

Tàu chạy đường quốc tế:

Tàu khách hàng phần nhiều kích thước (tàu chsinh hoạt từ12 hành khách trngơi nghỉ lên).

Tàu hàng gồm GT trường đoản cú 300 trlàm việc lên.

Thuật ngữ với địnhnghĩa:

Giải yêu thích các thuật ngữ có mang, (xemvẻ ngoài 2/ IV SOLAS).

Giải mê thích rõ vùng hoạt động A1, A2, A3, A4.

A1:Vùng phạm vi đậy sóng của buổi tối thiểu 1 trạm VHF DSC thôngthường khoảng cách 20 - 30 hải lý.

A2: Vùng phạm vi che sóngcủa về tối thiểu 1 trạm MF DSC thông thường khoảng cách 100 -150 hải lý.

A3: Vùng phạm vi tủ sóngcủa hệ thống INMASAT trường đoản cú 70 vĩ độ bắc đến 70 vĩ độ nam.

A4: Vùng nhị đầu rất ngoàivùng A3.

c. Miễn giảm:

Qui định thông thường về miễn giảm. (Xem quiđịnh 3/ IV SOLAS).

Lưu ý gần như miễn bớt số đông đề nghị cóGiấy chứng nhận miễn bớt đi kèm.

d. Chức năng, lắp thêm cùng phương tiệnnhằm tiến hành tính năng công bố.

1. Phát lên tiếng cấp cho cứu vớt tự tàu vào bờ bởi hai phương tiện riêng biệt và độc lập: Các thiết bịrất có thể sử dụng nhằm triển khai VHF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC NBDPhường, INMARSAT A/C, 406MHZ EPIB, 1,6 GHZ EPIRB.

2. Thu các thông tin cấp cho cứu vớt từ bỏ bờ đếntàu: VHF DSC, MF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC NBDP., NAVTEX, EGC, HF MSI.

3. Phát cùng thu các lên tiếng cung cấp cứutừ tàu cho tàu: VHF DSC, MF DSC, MF/HF DSC NBDP..

4. Phát cùng thu những thông tin phối hợpkiếm tìm cứu: VHF DSC, MF/ HF DSC, Two - wayVHF.

5. Phát và thu các lên tiếng pân hận hợptìm cứu: VHF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC.

6. Phát và thu những biểu thị để định vị: Radar - Transponder, 406 MHZEPIRB, 1,6 GHZ EPIRB.

7. Phát và thu những thông báo an toànHàng Hải: NAVTEX, EGC, HF, MSI, MF DSC, MF/ HF DSC NBDPhường, INMARSAT A/ C.

8. Phát cùng thu các thông tin vô tuyếnnăng lượng điện nói thông thường tới hệ thống hoặc mạng vô đường trên bờ:VHF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC NBDPhường, INMARSAT SES.

9. Phát và thu các công bố liên lạctrung bình sát thân tàu với tàu: VHF, Two - way VHF.

Lưu ý:Các trang bị lên tiếng liên hệ đề cập trên cần được xem xéttương xứng cùng với vùng hoạt động vui chơi của tàutrong yếu tố hoàn cảnh cụ thể.

e. Cam kết (Nghĩa vụ) của cơ quan chính phủ member.

Nghĩa vụ củachính phủ nước nhà thành viên: Thiết lập các trạm công bố bên trên bờtương xứng, đưa tin về những trạmnày cho IMO tuy vậy chưa dứt, không chào làng bài toán trực canh và các vùng A1, A2.

f. Yêu cầu phổ biến so với tàu.

g. Yêu cầu trang đồ vật chung chonhững tàu.

h. Trang bị vô con đường năng lượng điện vùng hải dương A1.

i. Trang bị vô tuyến điện vùng hải dương A2.

j. Trang bị vô tuyến điện vùng đại dương A3.

k. Trang bị vô tuyến điện vùng đại dương A4.

(Các mục từ 6 - 11 coi SOLAS với cáctư liệu xem thêm giải thích theo tận hưởng của học viên).

1. Trực canh:

Yêu cầu trực canh cân xứng với thứ của tàu trên các tần số Call và cấp cứuVHF DSC, MF DSC, MF. HF DSC, INMARSAT.

Việc trực canh 2182 KHZ:Các tàu đang sản phẩm công nghệ thỏa mãn GMDSS cóthể được miễn sản phẩm này tuy vậy xem xét đối với tất cả team tàubiển cả toàn quốc bây giờ vẫn phải vận dụng do team tàu Việt Namkhông được thứ GMDSS chưa tồn tại thủ tục trực canh choteam tàu toàn quốc.

m. Nguồn năng lượng điện.

Yêu cầu về điện áp nguồn cung cấp chínhthức mang đến thứ VTĐ. Đủ cung ứng cho những thiết bị VTĐ vànạp đến ăc qui VTĐ.

Yêu cầu về nguồnđiện dự phòng: ắc qui đầy đủ cung cấp chonhững trang bị thu phân phát đọc tin cấp cứu vào thời hạn tốitgọi là 01 giờ đối với tàu vừa lòng quiđịnh II - 1/42 hoặc 43 cùng 06 giờ đồng hồ so với những tàu còn sót lại.

n. Tiêu chuẩn nghệ thuật.

Tất cả những lắp thêm gắn thêm xuống tàu buộc phải được tổ chức chính quyền chú ý. Việc phê để ý của tổ chức chính quyền hành thiết yếu so với thiết bị thể hiệnsống các giấy ghi nhận trang bị thỏamãn, được lắp bỏ trên tàu.

Chính quyền bính chính đề nghị chỉ dẫn Tiêu chuẩn chuyên môn vận dụng đối với những sản phẩm công nghệ không tốt hơn những tiêu chuẩn của IMO. Đăng kiểm VN vận dụng luôn luôn những tiêu chuẩn chỉnh nghệ thuật củaIMO. Các tiêu chuẩn này được nêu rõ trên các quyết nghị của IMO đến từng thứ.

Lưu ý: Các quyết nghị liên quan của IMO cho tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật vật dụng cóthể đổi khác trong từng thời kỳ.

o. Yêu cầu về bảo dưỡng. (Tmê say khảo A.702 (17)).

Giải đam mê về trải đời bảo dưỡng:

Trang bị đúp: Trang bị gấp rất nhiều lần thiếtbị nhằm thu phát các cuộc hotline cung cấp cứu vớt. Vùng A1sản phẩm lưu ban VHF DSC, A2 MF DSC, A3 MF/ HFDSC hoặc INMARSAT SES, A4 MF/ HF DSD.

Bảo dưỡng trên bờ. Phải có nhân viênđủ kỹ năng thay thế sửa chữa với bảo trì vật dụng trên biển,gồm hạng mục trang bị dự trữ sửa chữa thay thế được chăm chú sống bên trên tàu, tất cả đầy đủ các dụng cụđo cùng sửa chữa.

Đối với vùng hoạthễ A1, A2, nên áp dụng tối thiểu một biện pháp.

Đối với vùng hoạthễ A3, A4 bắt buộc vận dụng buổi tối thiểunhì phương án.

p. Nhân viên VTĐ.

Các nhiều loại bởi cấpVTĐ theo hệ GMDSS: tất cả 04 một số loại ROC, GOC, cấp 2 và cung cấp 1GMDSS.

Phạm vi sử dụng:ROC chỉ tương xứng cùng với tàu chuyển động vùng A1, những hạng còn sót lại phù hợp cùng với tàu vận động trên mọivùng.

Định biên buổi tối thiểu: Mỗi giang sơn có trải nghiệm riêng rẽ về sĩ quan liêu VTĐ, toàn quốc chỉ đề xuất tối thiểu 01 sĩ quan tất cả bởi GOC trsinh sống lên là đầy đủ.

q. Các làm hồ sơ Đăng kiểm cấp cho tàu.

Giấy hội chứng nhận:Chụ ý thời hạn hiệu lực hiện hành không quá 12 tháng, tất cả hay là không một giấy ghi nhận miễnbớt đi kèm, khi áp dụng hệ thống khám nghiệm hợp lý thời hạn giấy này có thể là 5 năm.

Phú bản đi kèmgiấy chứng nhận. Luôn luôn luôn đề nghị kèm theo giấy chứng nhận.Giúp đánh giá nhanh những máy VTĐđược sản phẩm công nghệ trên tàu.

Danh mục sản phẩm được coi sóc. Được cấpLúc đánh giá trước tiên máy VTĐ mang lại tàu nên được bảo quản cảnh giác trên tàu nhằm Giao hàng cho các lần soát sổ hàng năm.

Biên bản soát sổ thường niên (kiểm tra list).

r. Các tư liệu liên quan cần có trêntàu

Danh mục những đài tàu, tần số liên hệ,mã hiệu, hô hiệu.

Tài liệu khuyên bảo bảo vệ, bảochăm sóc, sử dụng với sửa chữa các trang bị được gắn thêm đặt lên trên tàu.

Bảng phía dẫnnhững thủ tục, trình từ bỏ hotline cấp cho cứu giúp.

s. Các tài liệu xem thêm để đọc thêm về cmùi hương IV SOLAS 74

Thể lệ vô đường điện. ITU

Các quyết nghị liên quan của IMO

Sổ tay GMDSS

Cmùi hương IX:"Quản lý an toàn"

Chương thơm IX đã có được biên soạn thảo nhằm tạo sự áp dụng nên so với Bộ phương tiện quảnlý bình an (ISM Code) và được phêchuẩn chỉnh theo quyết nghị của Đại hội đồng IMO trong tháng 11năm 1993 A.741 (18).

Cmùi hương này cùng với Bộ dụng cụ ISM yêu thương cầumột khối hệ thống quản lý bình an cần đượctùy chỉnh thiết lập do Chủ tàu hoặc bất cứ ngườinhư thế nào tất cả trách nát nhiệm cùng với tàu tương tự như điều đó đồng thời phảigia hạn, thực hiện hệ thống cai quản an toàn, đáp ứng nhu cầu cácyên cầu về bình an với phòng kháng ô nhiễm môi trường thiên nhiên.

Mục tiêu của quảnlý bình an là:

Thực hành bình yên trong knhị tháctàu.

Bảo vệ, ngăn đề phòng câu hỏi tạo ô nhiễmmôi trường xung quanh sinh thái.

Tàu cùng trang thứ được duy trìtrong chứng trạng bình yên.

Sẵn sàng những các bước hành vi ứngphó với những trường hợp khẩn cấp.

Giấy triệu chứng nhậnphù hợp (Document Of Compliance-DOC)

Giấy ghi nhận Quản lý an toàn(Safety Management Certificate-SMC)

Thời hạn của giấyghi nhận là 5 năm.

Chương thơm X:"Biện pháp an toàn so với tàu cao tốc"

- Cmùi hương này chỉ dẫn những trải đời vận dụng so với những tàu cao tốc trên không sau:

Tàu khách mà thời hạn tiến hành hànhtrình trường đoản cú chỗ trú ẩn sinh sống tinh thần toàncài cùng với vận tốc xây đắp không thực sự 4 giờ.

Tàu hàng tất cả tổngkhoảng không GT ≥ 500 mà thời hạn tiến hành hành trình từchỗ trú ẩn ở trạng thái toàn download cùng với tốc độ kiến tạo không quá 8 giờ.

- Tàu đường cao tốc là tàu hoàn toàn có thể có được tốc độ lớn số 1 bởi hoặc lớn hơn trị số sau:

3,7€0,1667(m/giây)

Trong đó: € (m3)là lượng chỉ chiếm nước ứng cùng với chiều chìm xây dựng của tàu.

- Thiết kế, kết cấu, trang máy với buổi giao lưu của các tàu cao tốc yêu cầu thỏa mãnyên cầu của Bộ cách thức nước ngoài về tàu cao tốc trên không (Sở hiện tượng HSC) theo Nghị quyết MSC.36 (63).

- Tàu cao tốc được cấp thủ tục chứngdấn bình an tàu cao tốc theo nguyên lý của bộ chế độ HSC (HighSpeed Craft Code).

ChươngXI-1: "Các giải pháp quan trọng để tăng tốc bình yên mặt hàng hải"

Nội dung bao gồm của Chương thơm XI bao gồm:

Qui định 1: Yêu cầu những phòng ban đượcChính quyền bính thiết yếu ủy quyền bắt buộc Chịu đựng trách rưới nhiệm thựchiện tại bài toán chất vấn phù hợp cùng với những hướngdẫn được IMO thông qua theo Nghị quyếtA. 739 (28) mon 11/ 1993

Qui định 2: Yêu cầu việc áp dụngcông tác soát sổ nâng cấp đối với các tàu bao gồm trách nát nhiệm triển khai Việc soát sổ tương xứng với các trả lời được IMO trải qua theo Nghị quyết A. 739 (18).

Qui định 3: Yêu cầu tất cả các tàukhách có tổng không gian GT ≥ 100, tàuhàng có không gian GT ≥ 300 đề xuất được ấnđịnh số khác nhau tương xứng cùng với Nghị quyết A.600 (15) củaIMO. Số tách biệt (tuyệt số IMO) phảiđược trao cho tàu tức thì làm việc tiến trình đặt sống chủ yếu cùng ko biến đổi trong veo cuộc sống tàu. Số tách biệt được ghi vào những giấy chứng nhận theo vẻ ngoài của Công ước SOLAS.

Qui định 4: Qui định này chỉ dẫn cáctận hưởng tương quan đến vận động kiểm soát của Chính quyềncảng. Các thanh hao tra viên của Chính quyền cảng rất có thể thựchiện tại tkhô nóng tra các tàu quốc tế vào cảng của bản thân mình để khám nghiệm những kinh nghiệm về hoạt động trên tàu, "khi gồm những hội chứng cứ rõ ràng" thuyền trưởng hoặc thuyền viên không thuần thục với các lý lẽ chuyển động thiết yếuliên quan mang đến bình an của tàu.

IMO sẽ giới thiệu những khuyên bảo khuyếnnghị về vận động kiểm soát và điều hành của Chính quyền cảng vào Nghị quyết A. 742 (18),được thông qua tháng 11/1993.

Hoạt rượu cồn kiểmthẩm tra của Chính quyền cảng thông thường chỉ số lượng giới hạn sinh hoạt bài toán đánh giá cácgiấy chứng nhận với tài liệu bên trên tàu. Khi vạc hiện tại thấygiấy ghi nhận không phù hợp lệ hoặc Khi tất cả những chứng cứ ví dụ rằng tâm lý của tàu hoặc những trang máy của nógiỏi các thuyền viên bên trên tàu không tương xứng với những tiêu chuẩn hiện hành thì bài toán tkhô cứng tra chi tiết hoàn toàn có thể đượctiến hành.

- Quy định 5 (mới): Yêu cầu các tàuđề xuất được cấp cho Gcông nhân lý lịch tiếp tục (Continuous Synopsis Record-CSR) của Chínhquyền bính thiết yếu.

ChươngXI-2: "Các phương án quan trọng nhằm bức tốc an ninh hàng hải"

Sở dụng cụ những hiểu biết những cơ quan ban ngành hànhchủ yếu bắt buộc thiết lập các cấp độ bình an và bảo đảm an toàn cung cấp tin về Lever bình an cho những tàu treo cờ của mình.

Quy tắc XI-2/4 chứng thực Thuyền trưởngbao gồm toàn quyền đưa ra các ra quyết định cần thiết để đảm bảo an toàn an toàn mang đến tàunhưng mà không trở nên ngăn trở vì Chủ tàu, người thuê mướn tàu hoặc nhữngtín đồ khác.

Hệ thống báo động này yêu cầu không khiến ra biểu lộ thông báo trên tàu, ko vạc sang các tàu khácmà chỉ vạc về đến cơ sở có thẩmquyền vị cơ quan ban ngành hành chủ yếu đồng ý. Hệthống này bắt buộc được bố trí để sở hữu thểkích hoạt trên phòng lái cùng tối thiểu một vị trí không giống nữa bên trên tàu.

Quy tắc XI-2/6 bao hàm những yêu thương cầutương quan cho bình an bến cảng.

Tàu khách hàng, tàu khách hàng đường cao tốc.

Tàu sản phẩm, bao hàm cả tàu hàng cao tốccó khoảng trống trường đoản cú 500GT trngơi nghỉ lên.

Các dàn khoan hải dương cầm tay.

Các bến cảng phụcvụ cho những tàu chạy tuyến quốc tế trên.

Sở phương pháp không áp dụng cho các tàu chiến,tàu sử dụng mang đến mục tiêu phi thương thơm mại của cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

Theo nguyên tắc của chương thơm này và Sở luậtISPS, những tàu yên cầu nên gồm Bản kếhoạch bình yên tàu biển được ưng chuẩn (SSP) với buộc phải bao gồm giấy chứngthừa nhận quốc tế về bình an tàu hải dương (International ShipSecurity Certificate-ISSC). Thời hạn của giấy chứng nhậnlà 5 năm.

Chương XII:"Các biện pháp an toàn bổ sung cập nhật so với tàu chlàm việc mặt hàng rời:

Các tàu ngóng mặt hàng tránh hiện nay bao gồm, cóchiều dài từ 150m trlàm việc lên, chở sản phẩm tất cả tỷtrọng tự 1000 kg/m3 trở lên, Lúc đã được xếp hàng mang đến con đường nước chsinh hoạt sản phẩm ngày hè, yêu cầu có chức năng chịuđược ngập nước một khoang hàng ngẫu nhiên sinh sống tất cả những tâm lý với nên duy trì được nổi cân đối.

Xem thêm: Subbase Là Gì ? Đặc Tính Và Ứng Dụng Của Đá Bây Loại A, Loại B

Tất cả các tàu chở sản phẩm tránh có chiều lâu năm từ bỏ 150 m trsinh sống lên bắt buộc đượcmáy máy tính xách tay xếp mặt hàng (loading Instrument) tất cả khả năngcung ứng những số liệu về lực cắt và tế bào men uốn thông thường thântàu.